Polityka prywatności aplikacji mobilnej OptiWay

I. WSTĘP

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności aplikacji mobilnej OptiWay, aby każdy Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym by mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy przekaże nam swoje dane.

Niniejsza Polityka Prywatności aplikacji mobilnej OptiWay uwzględnia regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (obowiązującego od dnia 25.05.2018 r.).

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS: 0000066693, NIP: 584-10-31-823, zwana w tym dokumencie również „PKS Gdańsk-Oliwa SA”.

III. CZYM JEST APLIKACJA MOBILA OPTIWAY

OptiWay to aplikacja na telefon komórkowy dla Kierowcy, która umożliwia: zapoznanie się z specyfikacją przydzielonego zlecenia transportowego, śledzenie ładunku- pozycja GPS, komunikację z Kierowcą, wysyłanie informacji o statusie przydzielonego ładunku, wysyłanie dokumentów przewozowych oraz zdjęć szkody. 

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Pan/Pani udostępnił przy rejestracji aplikacji mobilnej OptiWay czyli nr telefonu komórkowego, adres e-mail, imię i nazwisko.

W związku z charakterem naszej aplikacji przetwarzamy dane dotyczące geolokalizacji urządzenia, na którym z niej Pan/Pani korzysta i jest to niezbędne do śledzenia przesyłki. Gromadzenie informacji przez OpiWay działa w czasie rzeczywistym i tylko wtedy gdy Pan/Pani włączy udostępnianie lokalizacjina swoim telefonie oraz gdy OpiWay jest włączona. Obejmuje to Pana/Pani rzeczywistą lokalizację określoną na podstawie sygnałów GPS wysyłanych poprzez Pana/Pani urządzenie mobilne lub innych technologii śledzenia w celu określenia lokalizacji, z których część może zostać udostępniona za pośrednictwem zewnętrznych licencjodawców.

Podczas wysyłania dokumentów przewozowych przez OptiWay, będziemy również przetwarzać Pana/Pani imię, nazwisko, nr ciągnika, nr naczepy, podpis i nr dowodu osobistego jeżeli takie dane zostaną umieszczone na dokumentach przewozowych.

OpiWay zbiera automatycznie informacje o Pana/Pani urządzeniu i mogą to być: model telefonu, system operacyjny, adres IP , raporty błędów aplikacji. Te dane podlegają anonimizacji i/lub agregacji w celu przygotowania raportów, badań, analiz, utrzymania i ulepszenia wydajności lub funkcjonalności OpiWay.

V. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE KONTAKTOWE

Zebrane dane poprzez OpiWay będą wykorzystywane do: weryfikacji użytkownika jeżeli utraci dostęp do konta, realizacji zlecenia transportowego, udoskonalania OpiWay, opowiadania na Pana/Pani zapytania, powiadamiania o dostępnych aktualizacjach w OptiWay, śledzenia wydajności OpiWay, śledzenia Pani/Pana preferencji w OpiWay aby dostarczyć aplikację zgodą z Pana/Pani oczekiwaniami.

VI. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZETWARZANIA

Podstawy prawne przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w poszczególnych celach są następujące: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna  Okres przetwarzania
1.Udzielenie odpowiedzi na zapytania  Art. 6 ust. 1 lit a) RODO Do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
2.Użytkowanie aplikacji mobilnej OptiWay (realizacja umowy – realizacja zlecenia transportowego) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną Do czasu wygaśnięcia umowy, której Pani/ Pan jest stroną, z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia roszczeń
3. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych)  Art. 6 ust. 1 lit a) RODO Do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych
4. Przesyłanie własnych informacji handlowych lub informacji handlowych partnerów Art. 6 ust. 1 lit a) RODO Do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych
5. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora Art. 6 ust 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora  Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

 

VI. ODBIORCY, DO KTÓRYCH MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane: 

 • Interactive Investors Group, ul. Kołobrzeska 28, 80- 394 Gdańsk dostawcy usługi IT, która działa na zlecenie Administratora i dba o rozwój OptiWay- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy z Admisnitratreme i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. zleceniodawcom usługi transportowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora,
 • Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną,
 • Odbiorcom z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne do świadczenie usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to uwarunkowane konkretną podstawą prawną - z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich wymogów RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 

VII. PRAWA PANI/PANA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. Prawo dostępu do swoich danych
 2. Prawo żądania sprostowania danych
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w uzasadnionym interesie Administratora).
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, PUODO, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Jeżeli Pan/ Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody: 

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw, można przesyłać e-mailem na adres iodo@pks-sa.com lub pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A., ul. Kołobrzeska 28, 80- 394 Gdańsk - z dopiskiem „IOD”. Pana/Pani wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania. W przypadku, gdy charakter żądania będzie skomplikowany bądź liczba żądań będzie bardzo duża, termin rozpatrzenia wniosku może się wydłużyć o kolejny miesiąc, o czym będziemy Panią/Pana informować.

VIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych PKS Gdańsk-Oliwa SA poprzez e-mali: iodo@pks-sa.com.

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com