Informacje dla akcjonariuszy

Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze spółką

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Korespondencja, o której mowa powyżej, powinna być kierowana na dedykowany adres mailowy: ri@pks-sa.com. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać.

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com