Informacje dla akcjonariuszy

Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze spółką

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Korespondencja, o której mowa powyżej, powinna być kierowana na dedykowany adres mailowy: ri@pks-sa.com. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w przedmiocie umorzenia dobrowolnego akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza, że Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 sierpnia 2022 r. umorzono 1729 (tysiąc siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A, nabytych przez Spółkę celem umorzenia, na pozostałych warunkach określonych we wskazanej uchwale.

 

Wszystkich akcjonariuszy zainteresowanych dostępem do pełnej treści uchwały zapraszamy do kontaktu z Biurem Zarządu Spółki (tel. 58 76 99 999) lub pod adresem e-mail ri@pks-sa.com.

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2023
Design and implementation: LemonMind.com