Kodeks koleżeński

Jednym z kluczowych etapów wdrażania turkusowej organizacji w PKS Gdańsk – Oliwa SA było wspólne ustalenie nowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby pomóc pracownikom w utożsamieniu się z nową strukturą organizacyjną, zespoły w porozumieniu z zarządem firmy stworzyły kodeks koleżeński, w którym w dziesięciu punktach ujęte zostały wskazówki dotyczące wzajemnej współpracy i dążenia do wspólnego celu.

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność w PKS Gdańsk-Oliwa SA odgrywa kluczową rolę. Każdy z pracowników w pełni ponosi odpowiedzialność za wykonywaną przez siebie pracę, a w szczególności za podejmowane przez siebie decyzje, które nie mogą być bezpodstawne – muszą być oparte na wiedzy i doświadczeniu specjalistów w danej dziedzinie. Pracownicy są świadomi konsekwencji dla firmy, zespołu i siebie, jakie niesie za sobą omijanie procedur.Odpowiedzialność w PKS Gdańsk-Oliwa SA odgrywa kluczową rolę. Każdy z Pracowników w pełni ponosi odpowiedzialność za wykonywaną przez siebie pracę, a w szczególności za podejmowane przez siebie decyzje, które nie mogą być bezpodstawne – muszą być oparte na wiedzy i doświadczeniu specjalistów w danej dziedzinie. Pracownicy są świadomi wszelkich konsekwencjijakie niesie za sobą omijanie procedur.

2. PRZEPŁYW INFORMACJI

Współpraca w zespołach i pomiędzy nimi oparta jest przede wszystkim na rzetelnym przepływie informacji.Polega ona również na potrzebie udzielania informacji zwrotnej dotyczącej np.zadeklarowania czasu wykonania danego zadania, odpowiedzi na zapytania innych i kierowania istotnych informacji do odpowiednich osób oraz nieukrywania trudnych i niewygodnych dla pracowników spraw. Informacje o popełnionych przez nich błędach traktowane są w istocie nie jako objaw złej woli, a jako podstawa do wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości.

3. PRACA ZESPOŁOWA

Podstawą działań jest praca zespołowa. Pracownicy pełnią określone role w zespole zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Nie pozostawiają współpracowników samych w sytuacji, kiedy potrzebują oni ich pomocy np. nie radzą sobie z nadmiarem obowiązków w danej chwili, czy potrzebują zastępstwa w przypadku absencji chorobowych lub urlopowych. Wszyscy mają równe prawo wypowiedzi. W tym celu odbywają się cykliczne spotkania, podczas których każdy może czuć się ośmielony do prezentowania swojego stanowiska w danej sprawie. Pracownicy szanują odmienne poglądy i przekonania. Własne ambicje i ego danej osoby nie mogą górować nad efektywnością zespołu. Pracownicy uczą się wspólnie na własnych błędach, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując w tym celu dostępne narzędzia, między innymi blog firmowy. Stosują wobec siebie konstruktywną krytykę. Oznacza to, że czują się zobligowani do udzielania jasnego komunikatu, gdy dostrzegają niewłaściwe wykonywanie pracy przez koleżankę/kolegę zachowując przy tym szacunek do danej osoby. Pracownicy mogą zmienić zespół, lecz nie mogą pozostawić spraw niedokończonych. Podstawą do zmiany zespołu jest porozumienie zainteresowanych stron.

4. KREATYWNOŚĆ

Kreatywność polega na nie zamykaniu się w schematach, własnym rozwoju i otwartości na pomysły innych. To także uczestnictwo w szkoleniach, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji.                    

5. WIZERUNEK FIRMY

Każdy z pracowników dba o wizerunek organizacji i czuje się za nią odpowiedzialny. Nie ujawnia i nie wykorzystuje informacji uzyskanych w pracy w sposób szkodliwy dla kogokolwiek. Miarą jakości pracy jest satysfakcja Klienta, szczególnie w zakresie: terminowości, kompletności dostaw, obsługi administracyjnej, rozliczeń finansowych. Pracownicy skupiają się na pracy z Klientem, wykonując ją jak najlepiej i otwierając się na Jego potrzeby.

6. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Członkowie zespołów starają się nie doprowadzać do eskalacji sporów. Rozmawiają otwarcie o problemach. Jeśli jednak pomimo wszystko nie uda się uniknąć sporu korzystają z wypracowanych standardów rozwiązywania konfliktów, które stanowią element zwyczajnej pracy. Strony konfliktu w pierwszej kolejności starają się bezpośrednio ze sobą porozmawiać, dojść do porozumienia, nie angażują osób postronnych we własne sprawy. Jeśli zainteresowane strony nie dojdą do porozumienia korzystają z pomocy przy ich rozwiązaniu w ramach własnego zespołu. Kolejnym etapem jest pomoc ze strony mediatora zewnętrznego.

7. SZACUNEK DO CZASU WŁASNEGO I INNYCH

Pracownicy szanują czas swój i innych. Zdają sobie sprawę, że każde spóźnienie dezorganizuje pracę zespołu i może powodować brak dyspozycyjności zespołu wobec klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Gdy uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach itp. przekazują swoje bieżące obowiązki służbowe, aby umożliwić sobie i innym aktywny udział. Jeśli oczekują wykonania określonej pracy przez inne osoby informują o tym z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby dać innym możliwość wykonania tej pracy w sposób prawidłowy.

8. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

W ramach organizacji pracownicy postępują jawnie i stosują zasadę „nic o nas bez nas”. W spotkaniach danego zespołu mogą uczestniczyć również osoby spoza zespołu celem wymiany informacji,wniesienia uwag, pochwał isugestii, związanych z pracą zarówno poszczególnych osób w zespole, jak i całego zespołu.

9. NOWE OSOBY W ORGANIZACJI

Członkowie zespołów służą wsparciem dla nowozatrudnionych w organizacji, chętnie dzieląc się z nimi zdobytą wiedzą i doświadczeniem.Są również otwarci na nowe pomysły i wymianę doświadczeń, oczekując jednocześnie szacunku do wypracowanych i obowiązujących już w firmie zasad i standardów.

10. DOBRA ATMOSFERA PRACY

Mając świadomość, że atmosfera pracy ma wpływ na jej jakość, pracownicy dbają o to aby każdy z nich czuł się w organizacji potrzebny, wartościowy i spełniony. Wiedzą, że każdy sam musi na to zapracować. W celu polepszenia współpracy, uzyskania lepszych efektów pracy pracownicy organizują spotkania integracyjne zespołowe i ogólnofirmowe.


2018.07.27

Szybki kontakt

Copyright © PKS Gdańsk-Oliwa 2024
Design and implementation: LemonMind.com